REGULAMIN OPŁAT

- Zajęcia w Fundacji Atelier są płatne. Środki pozyskane z opłat są przeznaczane na cele statutowe Fundacji.

- Uczniowie zapisując się na zajęcia zobowiązują się do uiszczania opłat zgodnie z cennikiem obowiązującym w bieżącym roku szkolnym stanowiącym integralną część umowy.

- Płatności dokonuje się na pierwszych zajęciach w miesiącu za miesiąc z góry.

- Opłaty można wnosić gotówką w biurze Fundacji (nie ma terminala płatniczego) lub przelewem na konto PKO BP 93 1020 1185 0000 4402 0164 7791.

- Opłata jest skalkulowana na 4 zajęcia w miesiącu lub, w przypadku zajęć dla młodzieży i dorosłych, ich wielokrotność (8, 12, 16 itp.). Jeśli zgodnie z kalendarzem wypada zajęć więcej – uczeń nie wnosi dodatkowych opłat. Jeśli liczba zajęć w miesiącu będzie pomniejszona (do 3, 7, 11 itd.) z tytułu wypadających danego dnia tygodnia świąt/dni ustawowo wolnych od pracy – opłata pozostaje niezmienna. W skali roku liczba zajęć wyrówna się.

- Uczniowie są zobowiązani do uprzedzania o wszelkich zmianach w uczęszczaniu na zajęcia lub o rezygnacji z zajęć.

- Z zajęć w Fundacji Atelier można zrezygnować w dowolnym momencie. Rezygnację z zajęć należy zgłosić z miesięcznym wyprzedzeniem e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w treści podając imię i nazwisko ucznia, termin zajęć, z których rezygnuje oraz miesiąc, od którego nie będzie uczęszczał na zajęcia.

- Nie zgłoszenie rezygnacji z zajęć w terminie powoduje automatyczne przedłużenie umowy na następny miesiąc i konieczność wniesienia stałej opłaty miesięcznej.

- Nie zwalnia z opłat nieuczęszczanie na zajęcia (dotyczy osób, które nie zgłosiły rezygnacji).

- Fundacja Atelier nie zwraca wniesionych opłat z tytułu niewykorzystanych zajęć.

- Uczniowie mają prawo do odrobienia nieobecności na zajęciach. Można je odpracować w innym terminie w tym samym miesiącu kalendarzowym lub w następnym, pod warunkiem, że uczeń kontynuuje naukę i ma opłacony bieżący miesiąc. Zajęcia z poprzedniego miesiąca są dodatkowymi do wykupionych w aktualnym miesiącu. Nie pomniejszamy opłat z tytułu niewykorzystanych zajęć w poprzednim miesiącu.

- Fundacja Atelier w ciągu roku może zlikwidować grupę, jeśli liczba uczestników w grupie jest niższa od przewidywanego minimum (5 osób).
- Fundacja Atelier w ciągu roku może okresowo na czas świąt/ferii zimowych zmniejszyć liczbę zajęć w tygodniu do wyznaczonych dyżurów. Nie zwalnia to uczniów z wnoszenia normalnych opłat.
Ciągłość w opłatach daje możliwość korzystania z różnego rodzaju zniżek i innych atrakcyjnych form pomocy uczniom:
- zniżki w przypadku opłacania zajęć kwartalnie (5%).
- zniżki w przypadku opłacania zajęć półrocznie lub rocznie (10%).

 

REGULAMIN ZAJĘĆ W FUNDACJI ATELIER

- Uczniowie zobowiązują się do punktualnego przychodzenia na zajęcia.
- Uczniowie zobowiązani są do utrzymania porządku wokół swojego stanowiska pracy.
- Uczniowie zobowiązani są do przestrzegania zasad porządku i czystości we wszystkich pomieszczeniach Fundacji Atelier.
- Uczniowie w trakcie zajęć nie przeszkadzają w pracy innym uczestnikom (nie hałasują i nie korzystają z telefonów komórkowych).
- Uczniowie nie fotografują modeli pozujących na zajęciach!
- Zapisy trwają cały rok.
- Zapisanie ucznia na zajęcia i zawarcie umowy jest jednoznaczne z przyjęciem do wiadomości i zaakceptowaniem warunków stanowiących integralną część umowy.
- Fundacja Atelier zapewnia narzędzia i materiały plastyczne. Korzystanie z dostępnych materiałów w pracowni nie jest limitowane. Jedynym wyjątkiem są farby na zajęciach dla młodzieży i dorosłych - uczeń otrzymuje pierwszy komplet farb następnie dokupuje brakujące farby we własnym zakresie.
- Bez zgody artysty prowadzącego zajęcia uczniowie nie mogą wypożyczać materiałów plastycznych i narzędzi do domu lub na inne zajęcia.
- Uczeń w ciągu roku może zmienić termin zajęć lub ich rodzaj, o ile w wybranej przez niego grupie są wolne miejsca.
- Uczeń w ciągu roku może zmienić liczbę zajęć w tygodniu, o ile nie przysługują mu z tego tytułu dodatkowe zniżki lub przywileje, np. uczniowie uczęszczający na kurs przygotowujący do egzaminów wstępnych na ASP i zdający w bieżącym roku szkolnym egzamin wstępny, nie mogą zmniejszyć liczby zajęć, jeśli podpiszą aneks upoważniający do nielimitowanego uczęszczania na zajęcia w drugiej połowie roku szkolnego.